Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Stadgar för Sörtorpa Fritidsförening

§ 1
Sörtorpa fritidsförening är en politiskt och religiöst obunden förening vars syfte är att verka för en ökad gemenskap och samhörighet mellan de boende i Sörtorpabygden. Det görs till exempel genom hobby- och kursverksamhet och olika evenemang. Föreningen ska också verka för att skapa fritidssysselsättning för barn och ungdom tillhörande föreningen. Samlingslokalen för verksamheten är föreningens gård som man ska förvalta och för framtiden behålla.

§ 2
Medlem kan den bli som är beredd att verka efter föreningens stadgar och som betalar
fastställd medlemsavgift.

§ 3
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet för ett år i sänder.

§ 4
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande och 4 (fyra) till 6 (sex) ledamöter. Styrelsen utser vid ordinarie årsmöte. Ordförande väljs på 1 (ett) år, övriga på 2 (två) år. Årsmötet väljer dessutom 3 (tre) ersättare (suppleanter) på två år. De kallas 1:a, 2:a och 3:dje suppleant. Suppleanter ersätter ordinarie styrelseledamot på styrelsemöte i valfri ordning, men ersätter under året avgående styrelseledamöter i rangordning.
Vice ordförande ersätter ordförande som är frånvarande eller avgår. Om minst 2 (två)
ledamöter eller suppleanter avgår under året väljs nya. Det görs genom fyllnadsval.
Årsmötet utser också två personer till valberedning vars uppgift är att ta fram kandidater till de styrelseposter som väljs vid årsmötet. Styrelsemedlem som önskar avsäga sig uppdrag i föreningen skall göra detta skriftligen till valberedning senast 2 (två) månader före önskat utträde. Till sin hjälp för att sköta uppgifter i föreningen kan styrelsen tillsätta olika kommittéer bestående av medlemmar i föreningen.

§ 5
Styrelsen sammankallas av ordförande. Vid styrelsemöten skall beslutsprotokoll föras.
Styrelsen är beslutför då minimum halva antalet ledamöter är samlade. Vid jämnt röstetal äger ordförande utslagsröst.

§ 6
Kallelse till årsmöte skall anslås på tydligt sätt senast 14 (fjorton) dagar före mötet.
Årsmöte skall hållas före februari månads utgång. Verksamhetsåret omfattar tiden från
ordinarie årsmöte till och med närmast följande årsmöte.
Räkenskapsåret utgörs av kalenderåret.

§ 7
Beslut om ändring av stadgar måste fattas vid två på varandra följande medlemsmöten. Ett av mötena ska vara årsmöte. Mellan mötena gäller stadgarna tillfälligt (interimistiskt).

§ 8
Beslut om föreningens upplösande måste fattas av två på varandra följande årsmöten. Vid
upplösning ska föreningens egendom delas lika mellan de som vid upplösningen är
medlemmar i föreningen och som varit medlemmar de senaste två åren.

Stadgarna är senast uppdaterade: 2007-01-09